Azərbaycanın vergi jurnalı
RESENZİYALI ELMİ JURNAL

Jurnal haqqında

Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunmasını tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər siyahısındadır…

Çox oxunanlar

Sandbox rejimi və maliyyə bazarlarına təsiri

Tədqiqatın əsas məqsədi rəqəmsal transformasiyanın dərinləşməsi fonunda fintech ekosisteminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə sandbox rejiminin (tənzimləyici test reji-minin) və onun xarakterik

Dünya əhalisinin dinamikası və onun ekonometrik proqnozlaşdırılması

Xülasə Tədqiqat işinin məqsədi dünya əhalisinin artımının zamandan və COVİD-19 pande-miyasından asılılığını göstərərək, 2030-cu il üçün demoqrafik proqnozunu verməkdir. Tədqiqat

Azərbaycanda aqrar sahənin maliyyələşdirilməsinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Respublikamız əsasən aqrar-sənaye ölkəsi hesab edilir ki, hal-hazırda iqtisadi-tex-noloji dəyişiklər dövrünü yaşamaqdadır. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatın mühüm sa-hələrindən biri kimi

Azərbaycanda enerji sektorunun iqtisadi aspektləri və əhəmiyyəti

Tədqiqat işinin əsas mövzusu son illər daxil olmaqla, yaxın gələcək üçün enerji sekto-rundan Azərbaycanın əldə edə biləcəyi iqtisadi imkanları və

Azərbaycanda aqrar sahənin maliyyələşdirilməsinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Azərbaycanda aqrar sahənin maliyyələşdirilməsinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Respublikamız əsasən aqrar-sənaye ölkəsi hesab edilir ki, hal-hazırda iqtisadi-tex-noloji dəyişiklər dövrünü yaşamaqdadır. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatın mühüm sa-hələrindən biri kimi kənd təsərrüfatının istehsal münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi xüsusilə diqqət mərkəzində olan

Azərbaycanda enerji sektorunun iqtisadi aspektləri və əhəmiyyəti

Azərbaycanda enerji sektorunun iqtisadi aspektləri və əhəmiyyəti

Tədqiqat işinin əsas mövzusu son illər daxil olmaqla, yaxın gələcək üçün enerji sekto-rundan Azərbaycanın əldə edə biləcəyi iqtisadi imkanları və potensialı müəyyən etmək və ölkənin enerji iqtisadiyyatında mövcud iqtisadi inkişaf

К вопросу расчета и оценки «плавающих» таможенных тарифов

К вопросу расчета и оценки «плавающих» таможенных тарифов

Резюме Основная задача данного исследования является разработка обоснованной про-цедуры расчета величины таможенного тарифа в управлении внешнеэкономи-ческих связей страны и осуществление оценки этого выбора тарифа с учетом удовлетворения потребностей страны. Регулирование

Bir məqalə təqdim edin