3(135)/2017

MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİNİN ARTIRILMASININ ƏSAS FAKTORLARI: NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ YANAŞMA

Sərkarlı Əhməd Sərkar oğlu
doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye UniversitetiMəqaləni indir