3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №6

Yadulla HƏSƏNLİ
AMEA
Kibernetika İnstitutunun “Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi”
laboratoriyasının müdiri, i.e.d
Gülzar TAHİROVA
AMEA Kibernetika İnstitutunun dissertantı
Əmək bazarı göstəricilərinin iqtisadi sektorlar və regionlar üzrə diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi 1.7 MB
Dünyamalı VƏLİYEV
Azərbaycan Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat”
kafedrasının müdiri, i.e.n. dos
Qlobal iqtisadi inteqrasiya proseslərinin nəzəri əsaslarına dair 0.2 MB
Zaur QULİYEV
Azərbaycan Universitetinin
magistrantı
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dövlət büdcəsinə mədaxilinin ekonometrik tədqiqi 0.1 MB
Sərhəd QASIMOV
Vergilər Nazirliyinin
Tədris Mərkəzinin
Elmi - tədqiqat

lməsinin rəisi,
iqtisad elmləri
namizədi
Vergi yükünün cəmiyyətdə sosial-iqtisadi proseslərə təsiri 0.1 MB
Aydın SƏLİMOV,
Sidney Universitetinin
magistrantı Sidney , Avstraliya
İslami maliyyə vasitələrinin vergiyə cəlb olunması 0.3 MB
Ülviyyə ŞİRİNOVA
Azərbaycan
Universitetinin
dissertantı
Azərbaycanın ərzaq məhsulları sahəsində xarici iqtisadi əlaqələr 0.2 MB
Ramiz MƏHƏRRƏMOV
Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin “Tədris və metodika”şöbəsinin rəisi,i.e.n., dosent
Pərviz RZAYEV
Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin “İqtisadiyyat və menecment” ka
Türkiyə Respublikasının vergi sistemi:gəlir vergisi 0.8 MB