3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №5

Gülnaz Markisova
Yüksek Lisans Öğrencisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
İktisat Ana Bilim Dalı
VERGİ KÜLTÜRÜ VE DEVLETE GÜVEN: KIRGIZISTAN ÖRNEĞI 0.4 MB
Göze Öztürk
Yüksek Lisans Öğrencisi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültes
VERGİ SİSTEMLERİNDE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ELEKTRONİK VERGİLENDİRME 0.5 MB
Əliyev Toğrul İsrafil oğlu
doktorant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATINDA İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN ROLU VƏ VERGİTUTMANIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 0.7 MB
Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu
dissertant,Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd
Təsərrüfatının İqtisadiyyatı vəTəşkili İnstitutu
TURİZMİN İNKİŞAFINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI RESURSLARINDAN İSTİFADƏNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.4 MB
Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu
i.f.d., dos.
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA FOND BAZARININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ PLANLAŞDIRMASININ VERGİ DAXİLOLMALARINA TƏSİRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.5 MB
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu
i.e.d., prof.
Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universitetinin rektoru
AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGIYASININ MİLLİ İQTİSADİYYATIN INKIŞAFINDA ROLU 0.5 MB
Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,
Abdullayeva Leyla Urfan qızı
magistrant
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ SİSTEMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN MÜASIR MEXANİZMLƏRİ 0.9 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü
VERGİ POTENSİALI VƏ ONUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI 1.0 MB