3(135)/2017

İNNOVASİYALI İNKİŞAFIN AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİ

Abasova Samirə Təhməz qızı
i.e.f.d., dos. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


Xülasə

Tədqiqatın məqsədi – milli iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafı və onun ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri problemlərinin tədqiqi.
Tədqiqatın metodologiyası – təhlil və ümumiləşdirmə.
Tədqiqatın nəticələri – müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitindəinnovasiya siyasətinin əsas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş və ümumiləşdirilmişdir.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – innovasiya siyasətinin əsas xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində praktiki informasiyanın çatışmazlığı.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün elmi mənbə kimi istifadə edilməsinin mümkünlüyü.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi, onun inkişaf mərhələləri, mövcud vəziyyəti dəyərləndirilərək öyrənilmişdir.

Açar sözlər: innovasiyalı inkişaf, iqtisadi artım, beynəlxalq rəqabətqabiliyyəti, vençur istehsalı.


Məqaləni yükləyin