3(135)/2017

MÜASİR İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏDƏ STRUKTUR PROBLEMLƏRİ

Babayev Əlican Pirican oğlu
i.e.d. prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


Xülasə


Tədqiqatın məqsədi – müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas struktur hissələrinin təhlili.
Tədqiqatın metodologiyası – dialektik və subyektivçi yanaşma.
Tədqiqatın nəticələri – müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas struktur hissələri qismində sosial-iqtisadi nəzəriyyə (siyasi iqtisad), məhdud resurslardan rasional istifadə nəzəriyyəsi (ekonomiks) və institusional iqtisadi nəzəriyyənin olması əsaslandırılmışdır.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas struktur hissələrinin elmi cəhətdən hərtərəfli araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – tədqiqatdan əldə edilmiş nəticələr və irəli sürülən təkliflər iqtisadi nəzəriyyə fənninin tədrisi prosesində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas struktur hissələri arasındakı fərqlər verilmişdir.


Açar sözlər: siyasi iqtisad,ekonomiks,institusional iqtisadi nəzəriyyə, klassik və neoklassik iqtisadi nəzəriyyə, əmək-dəyər və son faydalılıq həddi nəzəriyyəsi.


Məqaləni yükləyin