3(135)/2017

UKRAYNA MALİYYƏ İNFRASTRUKTURUNUN İNSTİTUSİONAL FORMATI: BÖHRANDAN SONRAKI İNKİŞAFIN PERSPEKTİVLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏLƏRİ

Fedosov Viktor Mixayloviç
i.e.d.prof., Vadim Getman adına Kiyev Milli İqtisad Universiteti
Stetsenko Boqdan Stanislavovich,
i.e.n. dosent, Vadim Getman adına Kiyev Milli İqtisad Universiteti


Xüsalə


Tədqiqatın məqsədi – Ukraynada maliyyə infrastrukturunun böhrandan sonraki inkişafının imkanlarının təhlili, orta müddətli perspektivdə maliyyə vasitəçiliyi potesialının bərpasına yönəldilmiş tövsiyələrin hazırlanması.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil metodı, təsnifat.

Tədqiqatın nəticələri – əsasında rəqabətin güclənməsi, şəffaflıq, derequlyasiya olan maliyyə infrastrukturunun institutlarının inkişafına prinsip etibarilə yeni yanaşmanın hazırlanmasının və tətbiq edilməsinin zərurəti.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – Ukraynada maliyyə qurumlarının fəaliyyətində informasiya asimmetriyası, dövlət orqanlarının aşağı şəffaflıqı, makromaliyyə mühitin dəyişkənliyi.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – hazırlanmış tövsiyələrin Ukraynada maliyyə institusiya, maliyyə tənzimləməsi və nəzarəti orqanlarına dair uyğunlaşmasının ehtimalı.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Ukraynada maliyyə infrastrukturunun inkişafına dair mövcud yanaşmaların transformasiyasının zərurətinin əsaslandırılması.


Açar sozlər: maliyyə infrastrukturu, maliyyə bazarı, investisiyalar, dövlət tənzimlənməsi,maliyyə siyasəti.


Məqaləni yükləyin