3(135)/2017

İNVESTİSİYA RİSKLƏRİNİN EKSPERT TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Həsənov Niyazi Əflatun oğlu
i.f.d. dos., Azərbaycan Dövlət İqtisad unversiteti


Xülasə


Tədqiqatın məqsədi – investisiya risklərinin qeyridəqiq çoxluqlar nəzəriyyəsindən istifadə etməklə ekspert tərəfindən qiymətləndirilən kəmiyyətin mümkün nəticələri haqda öz təsvirlərinin xarakterik funksiyanın qəbul edilə bilən mənalarının verilən terminlərində formalaşmasının tədqiqi.
Tədqiqatın metodologiyası – riyazi modellər əsasında təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə.
Tədqiqatın nəticələri – mənaların çoxluğunu göstərmək tələb olunduğu əsaslandırılmış, hansılar ki, mütəxəsislərin fikrincə, qiymətləndirilən kəmiyyət bu halda qəbul edilə bilməməsi əsaslandırılmış və sadəcə mümkün mənalar çoxluğunun mümkünlük səviyyəsi üzrə dərəcələrə bölməyin mümkünlüyü sübut edilmişdir.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – investisiya risk lərinin eksprt tərəfindən qiymətləndirilməsinə dair paktiki biliklərin və ststistik məlumatların məhdudluğu.
Tədqiqatın paktiki əhəmiyyəti – investisiya risklərinin eksprt tərəfindən qiymətləndirilməsinə dair elmi və praktiki tədqiqatların aparılmasında elmi mənbə kimi istifadənin mümkünlüyü.
Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi – investisiya risklərinin eksprt tərəfindən qiymətləndirilməsi məsələləri elmi-nəzəri cəhətdən tədqiq edilmişdir.

Açar sözlər: ekspert, xarakterik funksiya, mənalar çoxluğu, diskret.


Məqaləni yükləyin