3(135)/2017

ALİMİNİUM SƏNAYESİNİN DÜNYA İQTİSADİYYATINDA YERİ VƏ ROLU

Zeynalova Nuray Sokrat qızı
dissertant


Xülasə


Tədqiqatın məqsədi – aluminium sənayesinin inkişafının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi və onun dünya iqtisadiyyatında müasir rolunun müəyyən olunması.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, qruplaşma metodu.
Tədqiqatın nəticələri – aluminium sənayesinin müəssisələrinin ticarət meydançalarında fəaliyytinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyyələr verilmişdir.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – xarici təcrübə əsasında aluminium sənayesinin inkişaf problemlərinin daha geniş araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – tədqiqatın əsas nəticələri və irəli sürülən təkliflər aluminium sənayesinin inkişafına dair layihələrin işlənib hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi – aluminium sənayesinin təşkilatı-iqtisadi problemləri ilk dəfə tədqiq edilmişdir.


Açar sözlər: aluminium sənayesi, aluminiy hasilatı, dünya bazarı, birja.


Məqaləni yükləyin