2(134)/2017

KƏND ƏRAZİLƏRİNİN İNKİŞAFININ ENDOGEN NƏZƏRİYYƏLƏRİ

Fərzəliyeva Süsən Vaqif qızı
i.f.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


Xülasə


Tədqiqatın məqsədi – kənd yerlərinin inkişafının endogen nəzəriyyələrinin təhlili.
Tədqiqatın metodologiyası – mövcud tədqiqatların icmalı.
Tədqiqatın nəticələri – praktik reallaşdırma baxımından kəndin inkişafına yanaşmaların identifikasiyası.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri – yoxdur.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – kəndin inkişafının endogen nəzəriyyələrinin dərki ölkənin kənd regionlarının inkişafının effektiv strategiyasını hazırlamaq imkanı verir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ilk dəfə olaraq kəndin inkişaf nəzəriyyələri daxili resurslardan istifadə imkanları (endogen nəzəriyyələr) və ya kənardan aktivlərin cəlb olunması (ekzogen nəzəriyyələr) baxımından təsnifatlaşdırılmışdır.


Açar sözlər: diversifikasiya, özünüməşğulluq nəzəriyyəsi, artım qütbü nəzəriyyəsi, rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi.


Məqaləni yükləyin