2(134)/2017

AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI QURUCULUĞU: TARİXİ ASPEKT, MÖVCÜD VƏZİYYƏT VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

Hacızadə Mahmud Elşən oğlu
dissertant, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu


Xülasə


Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğunun tarixi aspektdən tədqiq olunması, bu sahədə mövcud vəziyyət qiymətləndirilməsi və onun inkişafının başlıca meyilləri əsaslandırılması.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, amili və müqayisəli təhlil.
Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı və informasiya cəmiyyəti quruculuğu retrospektiv və perspektiv təhlil edilmiş və qiymətləndirilmişdir.

Tədqiqatın məhdudiyyətləri – məhdudiyyətlər nə zərdə tutulmamışdır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar sahəsində araşdırmalar və işləmələrdə tətbiq imkanlığı.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar qarşılıqlı əlaqədə təhlili və qiymətləndirilməsi.

Açar sözlər: informasiya iqtisadiyyatı, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, yüksək texnologiyalar, elektron hökumət.


Məqaləni yükləyin