3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №8

Sərhəd QASIMOV
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin
Elmi-tədqiqat bölməsinin rəisi, baş vergi xidməti müşaviri, i.e.n.
Vergi münasibәtlәrindә iqtisadi davranış modellәrinin tәkmillәşdirilmәsinin mәnәvi-etik aspektlәri 0.3 MB
Elşən İBRAHİMOV,
iqtisad elmləri namizədi
Dövlәtin iqtisadiyyatı tәnzimlәmәsi vә stimullaşdırmasının zәruriliyi vә әsas istiqamәtlәri 0.4 MB
Elmir ŞİRİNOV
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin Cinayət hüququ, kriminologiya və
cəza – icra hüququ ixtisasının dissertantı
Qanunsuz sahibkarlıq cinayәtinin ictimai tәhlükәliliyi 0.1 MB
Rüfət MƏRDANOV,
“Vergilər” qəzetinini əməkdaşı
Әmlak vergisi vә yerli büdcәlәrin inkişaf perspektivlәri 0.2 MB