3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №7

Vüsal ŞIXƏLİYEV,
AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun dissertant
Mәnfәәt vergitutmasının bәzi nәzәri-metodoloji mәsәlәlәri 0.1 MB
C.Namazova İnvestisiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 0.1 MB
Ramiz MƏHƏRRƏMOV,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin “Tədris və metodika”
şöbəsinin rəisi i.e.n., dosent,
Pərviz RZAYEV,Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin “İqtisadiyyat və
menecment” kafedr
Türkiyә Respublikasının vergi sistemi:mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi, aksizlәr, maye yanacaq vergisi, möhür vergisi 1.2 MB
Pərviz RZAYEV,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin“İqtisadiyyat və menecment” kafedrasının müdiri,iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Finlandiyanın vergi sisteminin ümumi xarakteristikası 0.8 MB
Ülviyyə ŞİRİNOVA,
Azərbaycan Universitetinin dissertantı
Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafının nәzәri әsasları haqqında 0.1 MB
Vüqar TALIBOV
Vergi Cinayətlərinini İbtidai Araşdırılması Departamentinin əməliyyat müvəkkili,3-cü dərəcəli hüquqşünas
Qanunsuz sahibkarlıq cinayәtinin obyektiv cәhәtinin xüsusiyyәtlәri 0.2 MB