3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №6

Yadulla HƏSƏNLİ
AMEAKibernetika İnstitutunun “Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi”laboratoriyasının müdiri, i.e.d
Gülzar TAHİROVA
AMEA Kibernetika İnstitutunun dissertantı
Əmək bazarı göstəricilərinin iqtisadi sektorlar və regionlar üzrə diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi 1.7 MB
Dünyamalı VƏLİYEV
Azərbaycan Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat”
kafedrasının müdiri, i.e.n. dos
Qlobal iqtisadi inteqrasiya proseslərinin nəzəri əsaslarına dair 0.2 MB
Zaur QULİYEV
Azərbaycan Universitetininmagistrantı
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dövlət büdcəsinə mədaxilinin ekonometrik tədqiqi 0.1 MB
Sərhəd QASIMOV
Vergilər NazirliyininTədris MərkəzininElmi - tədqiqat bölməsinin rəisi,iqtisad elmlərinamizədi
Vergi yükünün cəmiyyətdə sosial-iqtisadi proseslərə təsiri 0.1 MB
Aydın SƏLİMOV,
Sidney Universitetinin magistrantı Sidney , Avstraliya
İslami maliyyə vasitələrinin vergiyə cəlb olunması 0.3 MB
Ülviyyə ŞİRİNOVA
AzərbaycanUniversitetinindissertantı
Azərbaycanın ərzaq məhsulları sahəsində xarici iqtisadi əlaqələr 0.2 MB
Ramiz MƏHƏRRƏMOV
Vergilər Nazirliyinin TədrisMərkəzinin “Tədris və metodika”şöbəsinin rəisi,i.e.n., dosent
Pərviz RZAYEV
Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin “İqtisadiyyat və menecment” kafedrası
Türkiyə Respublikasının vergi sistemi:gəlir vergisi 0.8 MB