3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Cəmilə NAMAZOVA
Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin «İqtisadi təhlil və audit» kafedrasının müdiri,
dos., i.e.n.
Birbaşa investisiyalar nəzəriyyəsində texnologiyaların ötürülməsi problemləri 0.1 MB
Ceyhun ABBASOV, Mərkəzi Bankın Statistika
departamentinin Real sektorun monitorinqi şöbəsinin kiçik mütəxəssisi
Qeyri-neft sektoruna investisiyaların ümumi daxili məhsulun artımına təsirinin ekonometrik qiymətləndirilməsi 0.7 MB
Sərhəd QASIMOV,
Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin Elmi - tədqiqat
bölməsinin rəisi, iqtisad elmləri namizədi, baş vergi xidməti müşaviri
Vergitutma prosesinə sistemli yanaşmanın bəzi metodoloji məsələləri 0.2 MB
Pərviz RZAYEV,
Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin “İqtisadiyyat vəmenecment” kafedrasının müdiri, 2-ci dərəcəli müfəttiş, i.e.n.
Fransanın vergi sisteminin ümumi xüsusiyyətləri 0.1 MB