3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №12

Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
İQTİSADİYYATIN VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 0.1 MB
Elşən Rəsul oğlu Bağırzadə*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
İQTİSAD ELMİNDƏ GİZLİ İQTİSADİYYAT FENOMENİ: MÖVCUD ARAŞDIRMALARIN ƏSAS İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİNƏ BİR BAXIŞ 0.1 MB
Bayramov Şahin Vaqif oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
AVROPA İTTİFAQI VƏ POST-SOVET ÖLKƏLƏRİ ARASINDA MÜNASİBƏTLƏRDƏ YENİ ƏMƏKDAŞLIQ FORMULASI AXTARIŞI 0.1 MB
İsayev Ramin Əli oğlu*
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı
AZƏRBAYCANDA ƏHALİNİN VƏ İQTİSADİYYATIN ENERJİ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI YOLLARI 0.1 MB