3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №10

Həsən Abid oğlu İsrafilov*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
KREDİT KOOPERATİVLƏRİNİN TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ 0.1 MB
Qəzənfərov Elçin Müslüm oğlu
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
«Evrobank» ASC
Bankların maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas üsul və alətləri 0.1 MB
Rauf Rəhim oğlu Əliyev*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
REGİONAL İSTEHSAL İNFRASTRUKTURUNUN İNVESTİSİYA PROBLEMLƏRİ 0.1 MB
Pərviz Qafar oğlı Rzayev*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə dokto
RUSİYA FEDERASİYASI VERGİ SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.1 MB