3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Heydərova Kufiyə Əli-Heydər qızı
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi-tədqiqat İnstitutu
AQRAR SAHƏNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 0 MB
Süleymanova Əlvan Qərib qızı
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi tədqiqat İnstitutu
AZƏRBAYCAN SƏNAYESİ: İNNOVASİYA TİPLİ MƏŞĞULLUQ SƏVİYYƏSİNİN TƏHLİLİ 0 MB
Fətəliyeva Yeganə Nail qızı
dissertant, İqtisadi İslahatlar Elmi tədqiqat İnstitutu
İXRAC KREDİT AGENTLİKLƏRİNİN ZƏRURİLİYİ 0 MB
Abasova Samirə Təhməz qızı
i.e.f.d., dos. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İNNOVASİYALI İNKİŞAFIN AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİ 0 MB
Hüseynova Arzu Doğru qızı
i.e.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Salıfova Təranə Şahvələd qızı
dissertant, İqtisadi İslahatlar Elmi-tədqiqatİnstitutu
İNNOVASİYA POTENSİALININ REYTİNQ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏLƏRİ ÜZRƏ TƏHLİLİ 0 MB
Qarayev İmran Əliyar oğlu
i.e.f.d., Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ VERGİ XƏRCLƏRİ VƏ VERGİ GÜZƏŞTLƏRİNİN TƏTBİQİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0 MB
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos,
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
VERGİ OPTİMALLAŞDIRMASI: MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ İMKANLAR 0 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e. d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANIN MÜASİR SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA VERGİTUTMA AMİLİ 0 MB