3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Sərkarlı Əhməd Sərkar oğlu
doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİNİN ARTIRILMASININ ƏSAS FAKTORLARI: NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ YANAŞMA 0.0 MB
Bəşirli Səməd Əlövsət oğlu
dissertant, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ ONUN KONSEPTUAL ƏSASLARININ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ 0.0 MB
Zeynalova Nuray Sokrat qızı
dissertant
ALİMİNİUM SƏNAYESİNİN DÜNYA İQTİSADİYYATINDA YERİ VƏ ROLU 0.4 MB
Əliyeva Təranə Əbülfəz qızı
f.-r.e.n., dos.
Rzayeva Ülviyyə Şahin qızı
r.ü.f.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – UNEC
MÜASİR TEXNOLOGİYALAR SOSİAL İNKİŞAFIN ƏSAS AMİLİ KİMİ 0.3 MB
Həsənov Niyazi Əflatun oğlu
i.f.d. dos., Azərbaycan Dövlət İqtisad unversiteti
İNVESTİSİYA RİSKLƏRİNİN EKSPERT TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.4 MB
Fedosov Viktor Mixayloviç
i.e.d.prof., Vadim Getman adına Kiyev Milli İqtisad Universiteti
Stetsenko Boqdan Stanislavovich,
i.e.n. dosent, Vadim Getman adına Kiyev Milli İqtisad Universiteti
UKRAYNA MALİYYƏ İNFRASTRUKTURUNUN İNSTİTUSİONAL FORMATI: BÖHRANDAN SONRAKI İNKİŞAFIN PERSPEKTİVLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏLƏRİ 1.4 MB
Kərimov Atik Ehsan oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC
Babayev Azər Alim oğlu
i.e.n., dos.,Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC
KORPORATİV QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN BAZARININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ YOLLARI (SOCAR İSTİQRAZLARININ TİMSALINDA) 0.4 MB
Babayev Əlican Pirican oğlu
i.e.d. prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
MÜASİR İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏDƏ STRUKTUR PROBLEMLƏRİ 0.4 MB
Novruzov Vahid Tapdıq oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri
Əhmədli Nərmin Abbas qızı
bakalavr
AUDİTƏ İCTİMAİ ETİMADIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e. d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
FAYDALI QAZINTILARIN VƏ KARBOHİDROGEN RESURSLARININ VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB