3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Alıyev Xətai Şahin oğlu
dissertant, AMEA, İdarəretmə sistemləri İnstitutu
MƏNFƏƏT VERGİSİ GƏLİRLƏRİNİN NEFTDƏN ASILILIĞININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİNDƏ 0.0 MB
Mədətov Mansur Akif oğlu
i.f.d., AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
İNSAN KAPİTALI KONSEPSİYASININ YARADILMASI VƏ ONUN KƏMİYYƏT QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ YANAŞMALARIN TƏHLİLİ 0.0 MB
Zeynalova Zivər Zeynal qızı
i.f.d., Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
VERGİLƏRIN GƏLİRİN YENİDƏN BÖLGÜSÜNƏ TƏSİRİ 0.0 MB
Bayramov Vüqar İbad oğlu
i.f.d., İqtisadi və sosial İnkişaf Mərkəzi
AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ DİVERSİFİKASİYANIN DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ VERGİ DƏRƏCƏLƏRİNİN OPTİMALLIĞININ EKONOMETRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.7 MB
Babayev Əlican Pirican oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti - UNEC
SİYASİ İQTİSAD VƏ EKONOMİKS DİSKUSSİYALAR MÜSTƏVİSİNDƏ 0.3 MB
Kərimli İrşad Abdul oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti
Bayramov İlkin Ramiz oğlu
doktorant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
AZƏRBAYCANIN İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARI ÜZƏRİNDƏ VALYUTA NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 1.2 MB
Abbasov Alıcan Bayramalı oğlu
i.e.d. prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
REİNJİNİRİNQ İNNOVASİYA MENECMENTİNİN XÜSUSİ NÖVÜ KİMİ 0.4 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e. d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXRAC POTENSİALININ STİMULLAŞDIRILMASINDA VERGİTUTMA AMİLLƏRİ 0.4 MB