3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Həsənli Xudayar Abbasəli oğlu
doktorant
BANKIN ÜMUMİ GƏLİRLƏRİNİN EKONOMETRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ OPTİMALLIQ MEYARLARI 0.0 MB
Rzayeva Elina Xəqani qızı
doktorant, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
SOSİAL SFERANIN MÜASİR NƏZƏRİ-METODOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 0.0 MB
Hüseynova Arzu Doğru qızı
i.e.d., dos.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İNNOVASİYA PROSESİNİN İNKİŞAF MODELLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKAMÜLÜ 0.0 MB
Eminov Anar Nazim oğlu
i. f.d., dos.
Mirzəyev Anar Faiq oğlu
dissertant
TURİZMİN VERGİ DAXİLOLMALARININ HƏCMİNƏ TƏSİRİNİN EKONOMETRİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Əzizov Əziz İsmayıl oğlu
dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
PULLARIN “YUYULMASI” ÜSULLARI VƏ ONA QARŞI TƏDBİRLƏR SİSTEMİNİN ƏSASLARI 0.4 MB
Ağayev Səyyad İsaq oğlu
i.f.d., AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT SİSTEMİ: EKONOMETRİK TƏHLİL 2.6 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
i.e.d. prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
“BİR QURŞAQ, BİR YOL” STRATEGİYASI VƏ AZƏRBAYCAN – ÇİN MÜASİR NƏQLİYYAT ƏLAQƏLƏRİ 1.9 MB
Abbasov Alıcan Bayramalı oğlu
i.e. d., prof.
Rüstəmova Samirə Rasim qızı
doktorant, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
AZƏRBAYCANDA TURİZM BİZNESİNİN İNKİŞAFI VƏ RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 0.4 MB