3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Salahov Fariz Rafiq oğlu
doktorant, AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutu
İQTİSADİ İNKİŞAFDA VERGİLƏRİN STİMULLAŞDIRICI FUNKSİYASININ NƏZƏRİ- METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Hacızadə Mahmud Elşən oğlu
dissertant, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu
AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI QURUCULUĞU: TARİXİ ASPEKT, MÖVCÜD VƏZİYYƏT VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ 0.0 MB
Səmədzadə Aytən Ziyad qızı
doktorant, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
EV TƏSƏRRUFATLARININ İSTEHLAK XƏRCLƏRİNİN VƏ ƏHALİYƏ GÖSTƏRİLƏN PULLU XİDMƏTLƏRİN DİNAMİKASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Fərzəliyeva Süsən Vaqif qızı
i.f.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
KƏND ƏRAZİLƏRİNİN İNKİŞAFININ ENDOGEN NƏZƏRİYYƏLƏRİ 0.4 MB
Quliyev Zakir Qəşəm oğlu
i.f.d., Bakı Biznes Universiteti
BANKIN TƏŞKİLATİ STRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 0.4 MB
Əlirzayev Elvin Vahid oğlu
i.f.d., Qafqaz Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT BUDCƏSİNİN PROQNOZ VƏ İCRA NƏTİCƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 0.8 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e.d. prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN STİMULLAŞDIRILMASINDA VERGİLƏRİN ROLU 0.5 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e. d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
BEYNƏLXALQ TRANSFERT QİYMƏTLƏR VƏ VERGİTUTMA PROBLEMLƏRİ 0.5 MB