3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Süleymanova Əlvan Qərib qızı
doktorant, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu
AZƏRBAYCANDA İNNOVASİYA TİPLİ MƏŞĞULLUĞUN FORMALAŞDIRILMASI ASPEKTLƏRİ VƏ ONUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN MÜASİR MEXANİZMLƏRİ 0.0 MB
Nəcəfov Emil Ətraf oğlu
dissertant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
MÜƏSSİSƏNİN EKOLOJİ UÇOTU VƏ HESABATLILIĞININ TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Mikayılov Anar Kamran oğlu
doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏSİNDƏ VERGİ BÜDCƏSİNİN FORMALAŞMA ASPEKTLƏRİ 0.0 MB
Məmmədli Vüqar Əhməd oğlu
dissertant, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universteti
FİZİKİ ŞƏXSLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HESABINA YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏNİN MALİYYƏ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI 0.0 MB
Məmmədova Leyla Məzdək qızı
f.r.f.d., dos., Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCAN ÜÇÜN ÜDM VƏ İXRAC ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİN AVTOREQRESSİYA VƏ PAYLANMIŞ LAQ ADL-MODELLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ TƏHLİLİ 0.0 MB
Səfərov Qənimət Əsəd oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Cəfərova Nərmin Şahin qızı
doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
NEFTQAZÇIXARMADA RENTA MÜNASİBƏTLƏRİ 0.0 MB
Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu
i.e.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İQTİSADİ TƏNZİMLƏNMƏ MƏQSƏDİ ÜÇÜN AZƏRBAYCANDA VERGİLƏRİN STRUKTURUNUN OPTİMALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 0.0 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e. d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü,
Mədətova Şahzadə Qafar qızı
doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
DÖVLƏTİN İNZIBATCILIQ SƏYLƏRİNİN VERGİ POTENSIALINA TƏSİRİNİN MAMDANİ TİPLİ QEYRİ-SƏLİS NƏTİCƏÇIXARMA ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB