3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e. d., prof.,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AKTİVLƏRİN VƏ ƏMLAKIN VERGİTUTMA PROBLEMLƏRİ 0.5 MB
Hüseynli Bəhman Eldar oğlu
magistrant, İstanbul Universiteti
GƏNC SAHİBKARLARIN MALİYYƏ PROBLEMLƏRİ VƏ ONUN HƏLLİ YOLLARI 0.0 MB
Həsənzadə Əkrəm Niyazi oğlu
magistr, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK BİZNES SUBYEKTLƏRİNİN VERGİYƏ CƏLB OLUNMASI PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 0.0 MB
Həsənov Rəşad Bayram oğlu
doktorant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
AZƏRBAYCANDA FİSKAL SİYASƏTİN YENİ QLOBAL İQTİSADİ REALLIQLARA VƏ ÇAĞIRIŞLARA UYĞUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTIQAMƏTLƏRİ 0.0 MB
Süleymanov Arzu Sahib oğlu
doktorant
İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
MÜASİR MAKROİQTİSADİ MODELLƏRİN TƏHLİLİ 0.0 MB
Bayramov Vüqar İbad oğlu
i.e.f.d., İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri
İQTİSADI DİVERSİFIKASİYA: QEYRI-NEFT SEKTORUNDA YENİ YANAŞMALARIN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Babayev Əlican Pirican oğlu
i.e.d., prof.,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
XXI ƏSRİN ÇAĞIRIŞLARI VƏ MÜASİR İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN İNKİŞAF TENDENSİYALARI 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d., dos.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
TİCARƏT FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ VERGİ NƏZARƏTİNİN TƏŞKİLİ XÜSUSIYYƏTLƏRİ 0.0 MB