3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Allahverdiyeva Arzu Xasay qızı
doktorant, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası
KOMMERSIYA BANKLARINDA PROBLEMLI KREDITLƏRIN ARTMA SƏBƏBLƏRI 0.5 MB
Babazadə İsgəndər Valeh oğlu
doktorant
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANDA VAHİD XƏZİNƏ HESABI VƏSAİTLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ İDARƏ EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 0.6 MB
Fərzəliyeva Süsən Vaqif qızı
i.f.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
KƏND ƏRAZİLƏRİNİN İNKİŞAFININ EKZOGEN NƏZƏRİYYƏLƏRİ 0.5 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İNNOVASİYALI SƏNAYE POTENSİALININ TƏHLİLİ VƏ AUDİT QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.3 MB
Abbasov Alıcan Bayramalı oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Abbasov Sərvər Alıcan oğlu
i.f.d., dos., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKIŞAFINDA KİÇİK SAHİBKARLIĞIN ROLU 0.6 MB
Tanrıverdiyev Qalib Əziz oğlu
i.f.d. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
MÜHASİBAT VƏ VERGİ UÇOTUNDA TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARIN UÇOTUNUN ƏSAS XUSUSİYYƏTLƏRİ 0.4 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.f.d., dos.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
İQTİSADİYYATIN İNNOVASİYALI İNKİŞAFININ VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.4 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e. d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü

Alıyev Xətai Şahin oğlu
dissertant, AMEA, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
DEVALVASİYANIN BÜDCƏNİN VERGİ GƏLİRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 1.0 MB