3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №6

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu
i.f.d.
Qafqaz universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BÜDCƏ SİSTEMİNİN ÜMUMİ DİNAMİKASININ TƏHLİLİ 1.6 MB
Əkbərova Leyla Vahid qızı
dissertant
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ DAXİLİ AUDİTİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ZƏRURƏTİ 0.5 MB
Babayeva Aydan Əlican qızı
doktorant
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İNNOVASİYA PROSESİNDƏ ÖZƏL BİZNESİN İŞTİRAKI 0.5 MB
Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı
i.e.n., dos.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
TRANSMİLLİ BİZNES MÜHİTİNDƏ BİRBAŞA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN DÜNYA TƏMAYÜLLƏRİNİN TƏHLİLİ VƏ VƏZİYYƏTİ 2.9 MB
Əmirov Müşfiq Natiq oğlu
Massaçuset Universiteti,
Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirliyi
MÜASİR VERGİ SİSTEMLƏRİNDƏ TRANSFER QİYMƏTLƏRİ PROBLEMİ 0.6 MB
Aslanov İlkin Rafiq oğlu
doktorant,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” kafedrası
AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT İQTİSADİYYATI ÜÇÜN OPTİMAL VERGİ YÜKÜ: ARMEY ƏYRİSİNİN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d., dos.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
TİCARƏT FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.0 MB
Qarayev İmran Əliyar oğlu
i.f.d.,
Rəcəbov Bala Əli Əli oğlu
f/r. f.d., dos.,
Rəsulova Gülnaz Baba qızı
VERGI SİYASƏTİ VƏ İQTİSADİ ARTIMIN STİMULLAŞDIRILMASI 2.1 MB