3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Cavadov Xalid Ramiz oğlu
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA TƏTBİQİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ İMKANLARI 0.0 MB
Abbasov Elnur Abbas oğlu
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu
AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI KREDİTLƏRİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALINA TƏSİRİNİN EKONOMETRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Bəşirov Fuad Hidayət oğlu
doktorant, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
SAHİBKARLIĞIN NƏZƏRİ KONSEPSİYALARI VƏ FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.0 MB
Hüseynli Fərhad Faiq oğlu
doktorant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
TƏDİYYƏ BALANSININ FORMALAŞMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 0.0 MB
Əhmədov Bəhruz Natiq oğlu
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
AZƏRBAYCAN BANK SEKTORUNUN CARİ MALİYYƏ STABİLLİYİ: BEYNƏLXALQ-MÜQAYİSƏLİ VƏ ÖLKƏDAXİLİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 0.0 MB
Gülməmmədov Vüqar Muxtar oğlu
doktorant, Buxarest İqtisadi Tədqiqatlar Akademiyası
RƏQABƏT MÜHİTİNİN DETERMİNANTLARI VƏ VERGİ SİYASƏTİ ARASINDA ƏLAQƏLƏRİN TƏDQİQİ 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d., dos.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
TİCARƏT FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLAN SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ VERGİTUTMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.0 MB
Əhmədov Rəşad Kazım oğlu
dissertant, Kooperasiya universiteti
AQRAR SEKTORUN MALİYYƏ TƏMİNATININ YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ VERGİ GÜZƏŞTLƏRININ ROLU 0.0 MB