3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Məmmədov Samir İlham oğlu
dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
BIRBAŞA XARICI INVESTISIYA QOYULUŞLARININ ÖLKƏNIN RƏQABƏTQABILIYYƏTILILIYINƏ TƏSIRININ TƏHLILI 1.0 MB
Tağıyev Xəyaləddin Rəsul oğlu
doktorant
Rüstəmov Tamerlan Hafiz oğlu
böyük mütəxəssis
Süleymanov Zahid Səlim oğlu
aparıcı mütəxəssis
AZƏRBAYCANDA ELEKTRON PULUN ISTIFADƏSI VƏ INKIŞAF PERSPEKTIVLƏRI 1.3 MB
Kərimov Ramal İrşad oğlu
doktorant
QİYMƏT ELEMENTİ VƏ ONUN BAZAR MEXANİZMİNİN İŞLƏMƏSİNƏ TƏSİRİ 0.9 MB
Hüseynova Arzu Doğru qızı
i.e.n., dos.
AZƏRBAYCANDA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAF YOLU 0.5 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
XƏZƏR HÖVZƏSİ REGİONUNUN İQTİSADİ POTENSİALI VƏ İXRAC İNFRASTRUKTURU 1.6 MB
Babayev Zahir Ağasəf oğlu
h.ü.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİNƏ TƏHLÜKƏ YARADAN AMİLLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ: KÖLGƏ İQTİSADİYYATI VƏ VERGİDƏN YAYINMA KONTEKSTİNDƏ 0.4 MB
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos.
Vergilər Nazirliyi Vergi auditi baş idarəsi
Hüseynov Orxan Saleh oğlu
doktorant, Sumqayıt Dövlət Universiteti
REAL VAXT REJİMİNDƏ AUDİT VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA TƏTBİQİ İMKANLARI 0.7 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
DAVAMLI İNNOVASİYALI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNİN VERGİTUTMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.5 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.f.d., dos.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ELMİ-NƏZƏRİ ƏSASLARI 0.4 MB