3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Kazımov Asəf Əsəd oğlu
doktorant, Azərbaycan Universiteti
İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ELMİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARININ FORMALAŞMASI VƏ MÜASİR İNKİŞAF ASPEKTLƏRİ 0.0 MB
Yusifov Murad Yusif oğlu
doktorant, Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA REGİONLAR UZRƏ İNFLYASİYA PROSESLƏRİNİN TARAZLIQ VƏZİYYƏTİNƏ İSTİQAMƏTLƏNƏN NİZAMLAMA SURƏTLƏRİNİN TƏYİNİ: FURYE SIRASININ TƏTBİQİ 0.0 MB
Mamasıdıkov Abdilbaet Asanoviç
i.e.d., İqtisadiyyat və Sahibkarlıq Universitetinin professoru,
Qırğızıstan Respublikası, Cəlal-Abad şəhəri
Kokuyeva Elmira Satıbalıyevna
İqtisadiyyat və Sahibkarlıq Universite
MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ KREDİT RİSKİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ KOMMERSİYA BANKLARININ KREDİT ƏMƏLİYYATLARININ ETİBARLILIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİ AMİLİ KİMİ 0.0 MB
Əliyev Sənan İsfəndiyar oğlu
doktorant, Türkiyə Respublikası Dokuz Eylül Universiteti
MARKETİNQ KANALLARININ RƏQABƏT GÜCÜNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN ƏSAS AMİLLƏR 0.0 MB
Gülməmmədov Vüqar Muxtar oğlu
doktorant, Buxarest İqtisadi Tədqiqatlar Akademiyası
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Əmirov Müşfiq Natiq oğlu
magistr, Azərbaycan Respublikası Vegilər Nazirliyi
NEFT-QAZ SEKTORUNDA HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ SAZİŞLƏRİNİN VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Məmmədov Valeh Sədrəddin oğlu
dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
МÜƏSSİSƏLƏRİN VERGİTUTMA MEXANİZMİNİN TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ 0.0 MB
Səfərov Qənimət Əsəd oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,
Hüseynov Orxan Saleh oğlu
doktorant, Sumqayıt Dövlət Universiteti
QUYU TİKİNTİSİNİN DƏYƏRİ VERGİTUTMA OBYEKTİ KİMİ 0.0 MB