3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Paşayeva Nailə Zaur qızı
dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANIN İQTİSADİYYATINDA BÜDCƏ-VERGİ MEXANİZMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ 1.1 MB
Yusifov Murad Yusif oğlu
doktorant, Bakı Dövlət universiteti
AZƏRBAYCANDA İNFLYASİYA PROSESLƏRİNİN EKONOMETRİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ: ECM MODELİNİN TƏTBİQİ 1.9 MB
İmamverdiyeva Sevda Şakir qızı
doktorant, İqtisadi İslahatlar elmi-Tədqiqat İnstitutu
İXRAC SUBSİDİYALARININ İXRACIN DİVERSİFİKASİYASINA TƏSİRİ VƏ AZƏRBAYCANDA BU MEXANİZMDƏN İSTİFADƏ İMKANLARI 2.3 MB
Balayev Orxan Arif oğlu
dissertant, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
AQROMARKETİNQİN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 0.4 MB
Serdar Orhan Mustafa oğlu
i.e.d. ,Türkiyə Cümhuriyyeti Sakarya Universitesi, yardımcı dosent
Hacıyev Tacəddin fazil oğlu
magistr, Türkiyə Cümhuriyyəti Sakarya Universiteti
MÜHƏNDİSİQTİSADIYYATINDA İŞ QƏZALARININ AZALDILMASINDA MAARİFLƏNDİRMƏNİN ROLU 0.6 MB
Mamasıdıkov Abdilbaet Asan oğlu
professor, İqtisadiyyat və Biznes Universiteti, Cəlalabad, Qırğızıstan
Qanıbayeva Ularkan Qappar qızı
İqtisadiyyat və Biznes Universiteti, Cəlal-Abad, Qırğızıstan
QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ: PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI 0.6 MB
Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu
i.e.d., prof., AmeA-nın İdarəetmə sistemləri İnstitutu,
İsmayılov Nizami Seyfi oğlu
dissertant. AmeA-nın İdarəetmə sistemləri İnstitutu
AZƏRBAYCANDA ORTA YAŞ HƏDDİNİN EKONOMETRİK TƏHLİLİ 0.6 MB
Məmmədov Ələkbər Comərd oğlu
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi,
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏDƏ TƏMİN EDİLMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.5 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü
VERGİ GƏLİRLƏRİNİN TƏHLİLİNİN VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASININ MAKROİQTİSADİ ƏSASLARI 0.0 MB