3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Babayeva Aydan Əlican qızı
doktorant
İNNOVASİYALI ARTIMIN TƏMİN EDİLMƏSİ AMİLLƏRİ 0.0 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e.d., dos.
MİLLİ SƏNAYENİN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.e.f., dos.
VERGİ MƏDƏNİYYƏTİNƏ SOSİOLOJİ YANAŞMANIN ASPEKTLƏRİ 0.0 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.e.f., dos.
ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ VERGİTUTMA AMİLLƏRİNİN ROLU 0.0 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ELMİ PARADİQMALARI VƏ PRİNSİPLƏRİ 0.0 MB
Əsədov Azər Asəf oğlu
Azərbaycan Universitetinin dissertantı
Əsədov Asəf Əli oğlu
fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
E - AUDIT VƏ VERGİDƏN YAYINMA RİSKLƏRİNİN MİNİMALLAŞDIRILMASI 0.0 MB
Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu
i.e.d., prof.
MİLLİ SIĞORTA BAZARININ MALİYYƏ-VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN PRİORİTETLƏRİ 0.0 MB
Leonov Dmitriy Anatolyeviç,
i.e.n., prof., Ukrayna Fond Bazarının İnkişafı İnstitutunun rektoru
ÇOXSƏVİYYƏLİ PENSİYA SİSTEMİNDƏ İNVESTİSİYA STRATEGİYALARININ HARMONİZASİYASI: UKRAYNADA PENSİYA İSLAHATI TƏCRUBƏSİ 0.0 MB
Abbasov Alıcan Bayramalı oğlu
i.e.d., prof.
BİZNESİN İNNOVASİYALI İNKİŞAFININ KONSEPTUAL ƏSASLARI 0.0 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e.d., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
VERGİ STİMULLAŞDIRILMASININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ VƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏLƏRİ 0 MB