3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №6

Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d., Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ STİMULLAŞDIRILMASI METODLARI SAHİBKAR AKTİVLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ AMİLİ KİMİ 0.5 MB
Qarayev İmran Əliyar oğlu
i.f.d. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
Rəcəbov Bala Əli Əli oğlu
f/r. f.d., dos. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
Rəsulova Gülnaz Baba qızı
PATENT SİSTEMİNİN VƏ ÖHDƏLİK EDİLMİŞ GƏLİRƏ VAHİD VERGİNİN KİÇİK SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINDA ROLU 0.0 MB
Məmməd-zadə Emin Eldar oğlu
i.f.d., dos. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
İNNOVASİYA İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ BƏZİ İQTİSADİ VƏ İNSTİTUSİONAL ALƏTLƏRİ 0.0 MB
Məmmədov Ələkbər Comərd oğlu
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
VERGİ ÖHDƏLİKLƏRİNƏ KÖNÜLLÜ ƏMƏLETMƏ: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR 0.0 MB
İsmayılov Məqsəd Eldar oğlu
Doktorant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
ELEKTRON TICARƏTIN VERGIYƏ CƏLB EDILMƏSI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİN TƏDQİQİ 0.0 MB
Əmirov Müşfiq Natiq oğlu
Azərbaycan Respublikası VergilərNazirliyi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Əliyev Elnur Vaqif oğlu
doktorant, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
RUSİYANIN QƏRBƏ MÜNASİBƏTDƏ TƏTBİQ ETDİYİ İDXAL QADAĞASININ AZƏRBAYCANIN IXRAC POTENSİALINA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 0.0 MB
Əhmədova Təranə Mütəllim qızı
dissertant, Sumqayıt Dövlət Universiteti
NEFT-QAZÇIXARMANIN İNNOVASİYALI İNKİŞAFINDA VERGİ SİSTEMİNİN ROLU 0.0 MB