3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Gülnaz MARKİSOVA
magistrant, Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti
İqtisadiyyat bölməsi
VERGİ MƏDƏNİYYƏTİ VƏ DÖVLƏTƏ İNAM: QIRĞIZISTAN NÜMUNƏSİ 0.4 MB
Göze Öztürk
Hacettepe Universiteti İqtisadi və İnzibati Elmlər Fakültəsi
VERGİ SİSTEMLƏRİNDƏ QEYDİYYATLI ELEKTRON POÇT SİSTEMİNİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ VƏ ELEKTRON VERGİTUTMA 0.5 MB
Əliyev Toğrul İsrafil oğlu
doktorant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATINDA İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN ROLU VƏ VERGİTUTMANIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 0.7 MB
Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu
dissertant,Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd
Təsərrüfatının İqtisadiyyatı vəTəşkili İnstitutu
TURİZMİN İNKİŞAFINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI RESURSLARINDAN İSTİFADƏNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.4 MB
Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu
i.f.d., dos.
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA FOND BAZARININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ PLANLAŞDIRMASININ VERGİ DAXİLOLMALARINA TƏSİRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.5 MB
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu
i.e.d., prof.
Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universitetinin rektoru
AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGIYASININ MİLLİ İQTİSADİYYATIN INKIŞAFINDA ROLU 0.5 MB
Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,
Abdullayeva Leyla Urfan qızı
magistrant
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ SİSTEMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN MÜASIR MEXANİZMLƏRİ 0.9 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü
VERGİ POTENSİALI VƏ ONUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI 1.0 MB