3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Mişel Kohler
Diplomatiya və Beynəlxalq Münasibətlər Məktəbinin magistrantı,
ABŞ Seton Hall Universiteti
VERGI ÖDƏMƏLƏRİNİN ASANLAŞDIRILMASI MƏQSƏDİLƏ TƏTBİQ EDİLƏN ELEKTRON SƏNƏD DOLDURMA VƏ ÖDƏMƏ SİSTEMLƏRİNİN MAKRO TƏSİRLƏRİ 0.0 MB
Əmirov Müşfiq Natiq oğlu
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ENERJİ SEKTORUNUN VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Yusifov Murad Yusif oğlu
doktorant, Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA İNFLYASIYA PROSESLƏRİNƏ MONETAR VƏ XARİCİ SEKTORUN TƏSİRİNİN EKONOMETRİK MODELLƏŞDİRİlMƏSİ 0.0 MB
Qarayev İmran Əliyar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINA XİDMƏT EDƏN VERGİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ VƏ MÜHASİBAT UÇOTU MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN İQTİSADİ SUBYEKTİN UÇOT SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 0.0 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİ ÖHDƏLİKLƏRİNİN İCRASI SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİN TƏDQİQİ 0.0 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti
MALİYYƏ SEKTORU TƏŞKİLATLARININ VERGİYƏ CƏlB OLUNMASININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ VƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏLƏRİ 0.0 MB
Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu
i.e.d.,prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti
SIĞORTA TƏŞKİLATLARINDA VERGİTUTMANIN AlTERNATİV MEXANİZMİ VƏ ONUN TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ 0.4 MB