3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Musayev Akif Fərhad oğlu,
İqtisad elmləri doktoru,professor,AMEA-nın müxbir üzvü
Qarayev İmran Əliyar oğlu
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ELEKTRON KOMMERSİYA VƏ VERGİTUTMA 0.7 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e.d., Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ XƏRCLƏRİNİN VERGİ AUDİTİ 0.6 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ 0.6 MB
Anar Namiq oğlu Nəcəfzadə
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
KARBOHİDROGEN RESURSLARININ BEYNƏlXAlQ MƏNİMSƏNİLMƏSİ SAZİŞLƏRİNDƏ FİSKAL REJİMLƏRİN OPTİMALLIĞININ TƏDQİQİ 0.5 MB
Əhmədov Rəşad Kazım oğlu
Kooperasiya Universitetinin disertantı
VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN AQRAR SEKTORUN İNKİŞAFINA TƏSİRİ 0.8 MB
Dr. Mesut KAYAER
Sakarya Universiteti (Türkiyə), Dövlət İdarəetməsi Bölməsi
MÜXTƏLİF İQTİSADİ VASİTƏLƏR VƏ ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI 0.6 MB
Abbasov Ceyhun Abbas oğlu
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı
AVTOMOBİL BAZARININ HEDONİK QİYMƏT METODU VASİTƏSİ İlƏ TƏHLİLİ 0.7 MB
Hacizadə Elşən Mahmud oğlu “Vergi Ensiklopediyası” vergilər haqqında zəruri məlumat mənbəyidir 0.9 MB