3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Musayev Akif Fərhad oğlu
İqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Qarayev İmran Əliyar oğlu
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Sosial siyasət və iqtisadi inkişaf 1.0 MB
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu
i.e.d., prof. Elm və Təhsil Mərkəzi
“Təfəkkür” Universitetinin rektoru
Sosial yönümlü iqtisadiyyat davamlı inkişafın təməlidir 0.5 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın vergi təhlükəsizliyinin milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyində rolu 0.8 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
Azərbaycanda səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin vergitutma aspektləri 0.6 MB
Dr. Mesut KAyAEr
Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti, Dövlət İdarəetməsi Bölməsi
Ətraf mühiti qoruma vasitəsi kimi ekoloji vergilərdən, subvensiyalardan, təşviqlərdən və xarici yardımlardan istifadə edilməsi 0.6 MB
i.e.d., prof. Ömer Gökçekuş
ABŞ Seton Hall Universiteti Diplomatiya və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Whitehead Məktəbi
Castin Mazi
Beynəlxalq Münasibətlər üzrə magistr, ABŞ Vətən Təhlükəsizliyi Departamenti
ABŞ-da seçki kampaniyalarına ayrılan maliyyə yardımları xalis istehlak xərcidirmi? 1.0 MB
Məmmədov Valeh Sədrəddin oğlu
Dissertant, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti
Komanda iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin vergitutma mexanizminin təhlili vəqiymətləndirilməsi 0.6 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu
i.f.d, dos. AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
Azərbaycanda sığorta işinin təşkili tarixindən: XX əsrin 20-30-cu İlləri 0.6 MB