3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
Kapitalın dəyəri konsepsiyası və kapital dəyəri artımının vergiyə cəlb olunması problemləri 0.5 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Biznes mühitinin formalaşmasında vergi mexanizmlərinin rolu 0.4 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda vergi məsələlərinin ictimai-siyasi və iqtisadi fikirdə əks olunması 0.4 MB
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, prof.
Elm və Təhsil Mərkəzi «Təfəkkür» Universitetinin rektoru
Azərbaycan 2020: milli iqtisadi inkişaf və səmərəli yüksəlişin problemləri 0.3 MB
Hüseynov Hüseyn Əmrah oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İqtisadi tədqiqatlarda bəzi ekonometrik üsullar: xətti reqressiya və panel hesablama üsulu 0.7 MB
Əkbərov Taleh Balağa oğlu*
Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı
Vergi yükünün sahibkarlıq fəaliyyətinə təsiri 0.3 MB
Vəlizadə Səftər Vəli oğlu*
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının magistrant
Azərbaycanın müasir vergi sisteminin formalaşması istiqamətində aparılan islahatlar, onların nəticələri və perspektiv inkişafı 0.4 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosen
Əlavə dəyər vergisinin müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə təsiri 0.4 MB
Abbasov Ceyhun Abbas oğlu*
Iqtisadi Islahatlar Elmi Tedqiqat Institutunun doktoranti
Dövlətin fiskal siyasətinin biznes şəraitinə təsir edən alətləri və onlar arasında asılılığın ekonometrik qiymətləndirilməsi 0.4 MB